Ausflug den 27.05.2016 vum Muselheem op d'Schëff Marie-Astrid